• Nederlands
sign in
Forgot Passsword? Click here
Don’t have an account yet?

Algemene Voorwaarden

RollComm Media / Hostmij.nu

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1 Opdrachtnemer: RollComm Media / Hostmij.nu , gevestigd (7025 AB) Dorpsstraat 53-55, te Halle

(KvK-nr. 50296574), degene die deze algemene voorwaarden in overeenkomsten en levering van producten en diensten gebruikt.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van RollComm Media / Hostmij.nu worden gesloten.

1.3 Producten: de door opdrachtnemer te exploiteren roerende zaken en diensten: de door opdrachtnemer te exploiteren werkzaamheden en andere activiteiten, waarvan die producten en diensten voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen opdrachtnemers uitgewisseld kunnen worden, hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing, de promotie van een website, virtuele zakelijk verhuur van websites, de huur en registratie van een domein, de productie van multimedia presentaties en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of via elektronisch verkeer, welke tot stand komt op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht heeft bevestigd, ter zake levering van één of meer producten en/ of diensten van opdrachtnemer.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en dienstverlening tussen RollComm Media / Hostmij.nu, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

2.4 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte anders is vermeld en met opdrachtgever is overeengekomen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Opdrachtnemer is niet aan zijn offertes/aanbiedingen gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes/aanbiedingen of onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief overige te maken kosten in het kader van de overeenkomst, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Honorarium wordt berekend zoals deze gebruikelijk wordt gehanteerd door opdrachtnemer.

3.6 Alle door opdrachtnemer tarieven op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren, een foutieve tariefsweergave op de website verplicht de opdrachtnemer niet te leveren tegen deze tarieven.

 

Artikel 4: Prijswijzigingen

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst prijzen te wijzigen. Opdrachtnemer meldt deze wijziging uiterlijk een maand voordat deze ingaan, zodat opdrachtgever in staat is de overeenkomst tegen de datum waarop de prijswijziging ingaat op te zeggen.

4.2 Indien zich een verhoging van de door opdrachtnemer te maken kosten voordoet, die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever is en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, kan opdrachtnemer de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de overeenkomst ontbinden met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is opdrachtnemer te betalen voor de reeds door opdrachtnemer verrichte diensten en/ of leveringen, zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand indien de offerte/opdrachtbevestiging is ondertekend of elektronische is bevestigd door opdrachtgever en ontvangen, geaccepteerd en bevestigd door opdrachtnemer.

5.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen beide partijen uitsluitend schriftelijk overeenkomen.

5.3 De opdrachtnemer heeft bij totstandkoming van de overeenkomst recht op een bedenktijd van 7 dagen, artikel 7.46c lid 1 onderdeel f jo. 7.46d lid 1 BW, tenzij opdrachtgever schriftelijk anders aangeeft.

5.4 Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit conform de eisen van goed vakmanschap.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen behorend tot een volgende fase opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.

 

Artikel 6: Contractsduur

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Domeinregistraties inclusief gekoppelde dienst worden altijd aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Hosting accounts hebben altijd een looptijd van een jaar. Indien de opdrachtgever tussentijds geen gebruik meer maakt van de hosting account of, door toedoen van de opdrachtgever, de levering niet de gehele looptijd kan voortduren, heeft dat geen invloed op de looptijd van de overeenkomst.

6.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voortgezet voor een jaar, tenzij de opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk en aangetekend of per e-mail beëindigd (beëindiging volgt na bevestiging van opdrachtnemer aan opdrachtgever) met inachtneming van een

opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende contractsperiode.

 

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

7.1 De overeenkomst dient uitsluitend met in achtneming van één maand opzegtermijn per e-mail dan wel schriftelijk aangetekend te worden opgezegd. Ontvangst van opzegging dient opdrachtnemer te bevestigen.

7.2 Een overeenkomst van een jaar kan niet tussentijds worden beëindigd, er wordt geen restitutie verleend.

7.3 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, indien er zijdens de opdrachtgever sprake is van wanprestatie, indien het door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd de overeenkomst na te

komen en indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst op grond van ter kennis gekomen omstandigheden heeft te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

7.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht aan derden. Tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Extra kosten ter zake de overdracht worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.3 Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken en/of bevoegdheden heeft verloren, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst ter stond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De

vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Opdrachtnemer heeft tevens het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelde of handelt. Onderstaande lijst is geen limitatieve opsomming. In de gevallen dat opdrachtgever:

– handelt in strijdt met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

– handelt in strijd met de goede zeden en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt;

– maakt oneigenlijk gebruik van Internet en doet onrechtmatige en uitingen;

– verspreidt virussen;

– verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van hetgeen bepaald is in de AWGB;

– handelt in strijd met de “Netiquette’ (de algemene aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html) en toekomstige aanpassingen hiervan);

– aanzet (heeft gegeven) tot oproer;

– opzettelijk valse en/of verkeerde persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

– zonder toestemming binnendringt in andere computer via het Internet, het ‘hacken’;

– ‘(D) DoS attacks’ en/of ‘exploits’ uitvoert.

 

Artikel 7A: Verhuizing domeinnaam

7A.1 Indien opdrachtgever een domeinnaam tussentijds verhuist of de domeinnaam door toedoen van opdrachtgever minder dan een jaar geleverd kan worden, beïnvloed dit de looptijd van de overeenkomst niet.

7A.2 Bij verhuizing van de domeinnaam naar een andere provider, dient opdrachtgever bij opdrachtnemer op te zeggen met inachtneming van de contractsduur en opzegtermijn. Kortom: bij het verhuizen van een domeinnaam betekent dit niet dat de overeenkomst automatisch is opgezegd.

7A.3 Verhuizingen van domeinnamen zullen door de opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen indien opdrachtgever geen vorderingen meer heeft open staan bij opdrachtnemer.

7A.4 Indien er voor het verhuizen van een domeinnaam een verhuiscode noodzakelijk is en er nog termijnen gefactureerd dienen te worden voor de domeinnaam en/of gekoppelde diensten is de opdrachtnemer gerechtigd een bedrag gelijk aan het te facturen bedrag te vragen om de verhuiscode te verstrekken. Na ontvangst van deze betaling zal de verhuiscode door opdrachtnemer verstrekt worden. De resterende termijnen komen hier mee te vervallen.

 

Artikel 8: Annulering

8.1 De opdrachtgever dient opdrachtnemer schriftelijk in kennis te stellen van annulering.

8.2 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met eventuele (afleverings)kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,

integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert c.q. ontbindt in de periode tussen de datum van ondertekening van de overeenkomst en de aanvang van de bouw van de website/-applicatie is opdrachtgever opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan 25% van het overeengekomen totaalbedrag.

8.4 Indien opdrachtgever ter zake de bouw van de website/-applicatie de overeenkomst wenst te annuleren c.q. ontbinden in de periode nadat de bouw van de website/-applicatie is aangevangen is opdrachtgever een bedrag verschuldigd, welke gelijk is aan 75% van het totaalbedrag.

8.5 Indien de website/-applicatie, product of dienst, reeds is opgeleverd, zijn ontbinding van de overeenkomst en restitutie niet meer mogelijk. Opdrachtgever is in dat geval het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.

8.6 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en software, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

8.7 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de geleverde diensten.

8.8 Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat met de uitvoering daarvan is begonnen indien na verzending van de opdrachtbevestiging blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.

 

Artikel 9: Buitengebruikstelling

9.1 Opdrachtnemer kan geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken of de levering van een product opschorten, indien opdrachtgever uit de overeenkomst een of meer verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan gebreke, tenzij zulks in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling blijft tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.2 Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel ter zake het bedrag voor her- indienststelling heeft voldaan.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Dit zal uiterlijk een week van te voren worden aangekondigd.

9.4 Bij alle in deze voorwaarden genoemde redenen van beëindiging van de overeenkomst behoudt opdrachtnemer het recht voor geleverde diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen om schade te voorkomen.

 

Artikel 10: Levering en leveringstermijnen

10.1 De levering van het product of de dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst dan wel op een in de overeenkomst afgesproken tijdstip.

10.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct, duidelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, kan opdrachtnemer na ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening

brengen, tenzij de tekortkoming de opdrachtgever niet kan worden toegerekend.

10.3 Ter zake de werkzaamheden van webdesign dient opdrachtgever onder meer een content aan te leveren, hieronder wordt o.a. verstaan: tekst, afbeeldingen, foto’s, bedrijfslogo’s.

10.4 Is voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor levering van zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn tot nakoming te bieden.

10.5 Indien overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn dreigt zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mededelen.

10.6 Indien opdrachtgever opdrachtnemer opdracht heeft gegeven voor het leveren van een website of een deeltraject daarvan, dient na goedkeuring van de proefsite de benodigde content digitaal binnen 14 werkdagen bij opdrachtnemer aangeleverd te zijn. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan deze termijn,

dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden te factureren.

10.7 Activering van een website geschiedt na schriftelijke opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer.

10.8 Excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst zijdens opdrachtnemer en zijdens opdrachtgever.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden behoren onder meer: werkstakingen of bedrijfsbezetting, brand, natuurrampen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, molest, een overheidsmaatregel die de prestatie verbiedt, of het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, langdurige bedrijfsstoringen, (langdurige energiestoringen), ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, zoals storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruik communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van website/het Internet door schuld van derden of onderhoudswerkzaamheden.

11.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

11.5 De opdrachtgever kan bij tijdelijke onmogelijkheid direct ontbinden.

 

Artikel 12: Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)

12.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van de opdrachtnemer.

12.2 De betaling ter zake webhosting en domeinnaamregistratie worden vooraf voor een heel jaar gefactureerd.

Pas na ontvangst van betaling gaat opdrachtnemer over tot het daadwerkelijk reserveren van de server ruimte en/of de registratie van de domeinnaam bij een derde.

12.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer mag periodiek facturen.

12.4 Indien opdrachtnemer het noodzakelijk acht kan -in overleg met opdrachtgever- alvorens te starten met de opdracht, aanbetaling worden gevraagd voor het bouwen/ontwerpen van de website.

12.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan wordt de opdrachtgever schriftelijk in gebreke gesteld om binnen een nader vast te stellen termijn alsnog te betalen. Blijft de opdrachtgever in gebreke met betaling, dan is opdrachtgever in verzuim, waarna rente is verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

12.6 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende renten en incassokosten worden voldaan.

12.7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen op dat moment in de Nederlandse

incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

12.8 Bij een eventuele herindienststelling zullen de kosten hiervan gevorderd worden van opdrachtgever.

12.9 In geval van automatische incasso dient de opdrachtgever opdrachtnemer hiervoor te machtigen en dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

 

Artikel 13: Verrekening

13.1 De opdrachtgever (niet-consument) is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde behoudens de regels van afdeling 12 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

14.2 Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De IP-adressen, welke door de opdrachtgever in bruikleen zijn, blijven eigendom van opdrachtnemer. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch bij semipermanent gebruik kan de opdrachtgever aanspraak maken op het eigenaarschap van IP-adressen.

14.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14.5 Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

opdrachtnemer zich bevinden zoals in het eerste lid omschreven.

14.6 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te oden dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle (intellectuele) eigendommen van producten, waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of de leveranciers van opdrachtnemer. De levering van producten en/of diensten strekt derhalve niet tot overdracht van deze rechten/eigendommen, tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijk informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

15.3 Opdrachtnemer doet nimmer onderzoek naar het bestaan van (intellectuele) eigendomsrechten (octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten) van derden. Deze activiteiten maken geen onderdeel uit van de opdrachten. Opdrachtnemer voert geen onderzoek uit naar

de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15.4 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak.

15.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zijn naam op of bij het werk te laten vermelden of verwijderen, tenzij het werk zich hier niet voor leent. Zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 16: Garanties, onderzoek en reclames

16.1 De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen/normen die daaraan ten tijde van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

16.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuist onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden toegevoegd die daaraan niet toegevoegd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan als gevolg van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

16.3 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. De opdrachtgever dient te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk en aangetekend aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten,

zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.4 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.

16.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij dit gebrek aan opdrachtnemer te wijten is.

16.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van

opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij

opdrachtnemer anders aangeeft.

16.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer, voor rekening van opdrachtgever.

16.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schade vergoeding)

17.1 Tenzij zijdens de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld wordt door opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schaden in welke vorm dan ook aanvaard. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

17.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

– schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie;

– schade ontstaan door hetgeen bepaald in artikel 7.2 van deze voorwaarden en/of doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

– de door de opdrachtgever op het internet geplaatste data en behoud zich het recht voor deze data zo nodig te verwijderen;

– eventuele gegeven penalty’s door zoekmachines;

– voor (fouten in een) computerprogramma diensten of informatie van andere websites.

17.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

17.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is.

17.6 Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar opdrachtgever weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met

opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer grove nalatigheid of opzet kan worden verweten.

17.7 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan opdrachtnemer. Indien opdrachtgever dit nalaat, beschouwd opdrachtnemer het opgegeven adres als zodanig totdat hem een nieuw adres wordt medegedeeld. Laat de opdrachtgever dit na, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 18: Overdracht van rechten en plichten

18.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en/of plichten voortvloeiende uit overeenkomst met opdrachtnemer zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer aan derden over te dragen.

 

Artikel 19: Verjaringstermijn

19.1 In afwijking van wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen jegens opdrachtnemer en door opdrachtnemer bij uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

19.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat opdrachtgever opdrachtnemer van

zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 20: Vrijwaring

20.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

20.2 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten van opdrachtnemer.

20.3 Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen wat van hem verwacht mag worden. Blijft opdrachtgever in gebreke tot het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijdens opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 21: Risico-overgang

21.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

 

Artikel 22: Onderhoudscontract

22.1 Een onderhoudscontract is een door partijen getekende overeenkomst ter uitvoering van onderhoudswerkzaamheden door opdrachtnemer aan de website van opdrachtgever, waarin onder meer is vastgelegd welke werkzaamheden met welke frequentie binnen welke termijn worden uitgevoerd.

22.2 Het volgende valt niet onder onderhoudswerkzaamheden: uitbreidingen aan een website zoals toevoeging van extra pagina’s, formulieren, andere web elementen, herontwikkeling of her design van een website en het vervangen van een bestaande webpagina op een site door een nieuwe pagina.

22.3 Indien het verzoek van opdrachtgever tot onderhoud afwijkt van het onderhoudscontract worden extra kosten berekend, welke achteraf als honorarium in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt voor aanvang van de uitvoering aan deze werkzaamheden op de hoogte gebracht.

22.4 Onderhoudswerkzaamheden worden na verzoek van de opdrachtgever binnen twee werkdagen uitgevoerd, tenzij opdrachtnemer door overmacht (tijdelijk of blijvend) in gebreke moet blijven. In dit laatste geval wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld.

22.5 Indien is overeengekomen dat periodiek onderhoud aan de website plaatsvindt en opdrachtgever in een betreffende periode geen verzoek tot onderhoud doet, dan vindt geen restitutie plaats van het honorarium.

22.6 Het onderhoudscontract kan een maand voor de nieuwe facturatie periode door beide partijen schriftelijk eenzijdig worden opgezegd, een e-mailbericht geldt als schriftelijke opzegging, mits door opdrachtnemer de ontvangst hiervan is bevestigd.

 

Artikel 23: Upgrading en downgrading van hosting pakketten en overige diensten

23.1 Upgrading van hosting pakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. Opdrachtgever is opdrachtnemer per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgradede dienst is geleverd, betaling verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven.

23.2 Downgrading van een bestaande dienst is enkel mogelijk per nieuwe contractperiode. De opdrachtgever dient dit met inachtneming van een termijn van een maand voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

 

Artikel 24: Privacy

24.1 Opdrachtnemer neemt geen kennis van de inhoud van persoonlijke e-mail, gegevens en/of bestanden van opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij opdrachtnemer hiertoe bij wet of gerechtelijke uitspraak verplicht is en/of opdrachtnemer hierbij in het belang of in opdracht van de

opdrachtgever handelt.

24.2 Het beleid ter zake deze kwestie is door opdrachtnemer nader beschreven in een apart opgestelde privacy verklaring. U kunt deze verklaring vinden op de website van opdrachtnemer.

 

Artikel 25: Toepasselijk recht en geschillen

25.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

25.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, te weten de Rechtbank Zutphen dan wel sector kanton Zutphen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, die voortvloeien uit of betrekking hebben op rechtshandelingen betreffende levering van producten en/of diensten van opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

25.3 In afwijking van de vorige bepaling wordt de consument bij beslechting van een geschil bij de Rechtbank Zutphen dan wel sector kanton Zutphen één maand gegund, nadat opdrachtnemer zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 26: Vindplaats en wijziging voorwaarden

26.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

26.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot

stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.

26.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk (elektronisch) bekend gemaakt. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden, ook bij reeds gesloten overeenkomsten. De gewijzigde voorwaarden treden in werking één maand na bekendmaking of op een latere datum vermeld in de bekendmaking. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de voorwaarden, kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen vóór datum van inwerkingtreding van de nieuwe (bepalingen in de) algemene voorwaarden, voor zover de gewijzigde voorwaarden een verslechtering van de opdrachtgever inhouden.

 

Artikel 27: Toepasselijkheid van overige algemene voorwaarden

27.1 Voor alle bij opdrachtnemer geregistreerde domeinnamen zijn naast deze algemene voorwaarden tevens de op dat moment geldende voorwaarden, procedures en regels van de betreffende uitgevende instantie, genaamd registry’s van toepassing, welke beschikbaar zijn via de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de betreffende domeinnaam. Via onderstaande link kan een lijst met links naar de voorwaarden van de meest voorkomende extensies worden gevonden. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de voorwaarden op deze site de op dit moment geldige voorwaarden zijn. Zie voor: .nl SIDN (www.sidn.nl), .be DNS.BE (www.dns.be), .eu EurID (www.eurid.eu), .de DENIC (www.denic.de), .nu NUNAMES (www.nunames.nu).

27.1 Op aanvraag en gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) van toepassing. Opdrachtnemer heeft slechts een bemiddelende rol en geen invloed op de door deze instanties gehanteerde regels en procedure.

27.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte contactgegevens voor nieuwe domeinregistraties en het up-to-date houden hiervan, conform de geldende voorwaarden van de uitgevende instantie van de betreffende domeinnamen. Opdrachtnemer zal de machtiging om op te treden namens de opdrachtgever, bij alle mogelijke mutaties, enkel gebruiken bij directe opdracht van de opdrachtgever.

 

Artikel 28: Algemene reglementen voor gebruik virtueel account

28.1 Onder virtueel account wordt verstaan: domeinregistratie, hosting, IP-adressen, redirect en e-mail diensten.

28.2 Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden conform Nederlandse en Internationale wetgeving. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. De inhoud en strekking van het content mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Zogenaamde ‘warez’ sites en/of andere sites met illegale software zijn tevens niet toegestaan.

28.3 Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van opdrachtnemer is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van opdrachtnemer. De opdrachtgever verklaart geen handelingen op de servers van opdrachtnemer te verrichten die schade kunnen aanrichten.

28.4 Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van opdrachtnemer is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/ domeinnaam die door de opdrachtnemer wordt gehost. Na waarschuwing kan de domeinnaam, hosting account of server van de opdrachtgever buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.

28.5 Er mogen door de opdrachtgever geen virtuele IP-adressen worden gebruikt, enkel eigen IP-adressen, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

29.6 Bij gebruik van een anti-SPAM dienst van opdrachtnemer gaat opdrachtgever akkoord dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van elektronische post. Opdrachtnemer doet haar uiterste best om SPAM berichten tegen te houden doch kan geen garantie geven voor het uitblijven hiervan.

28.7 Bij gebruik van de antivirus dienst van opdrachtnemer gaat opdrachtgever akkoord dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de elektronische post. Opdrachtnemer doet haar uiterste best om virussen tegen te houden, doch kan geen garantie geven uitblijven hiervan.

28.8 De verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreidt worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken. Opdrachtgever is aansprakelijk bij eventuele schade.
(13-08-2012)